UNDER THE AEGIS OF THE KODAVA HOCKEY ACADEMY

APPACHETTOLANDA

HOCKEY FESTIVAL 2023

NAPOKLU, KODAGU

Welcome to Appachettolanda Family Site

Proud to be the hosts of the 23rd Kodava Hockey Festival 

Appachettolanda Draw Table
DOWNLOAD

A High-Intensity Sport Filled with Speed, Skill, and Strategy

A High-Intensity Sport Filled with Speed, Skill, and Strategy

KODAGU AND KODAVAS - An unparalleled Storyline

KODAVA CULTURE AND TRADITION
Kodava Culture
KODAVA COSTUME
Kodava Costume
Festivals of kodagu
Festivals of kodagu
Eminent kodavas
Eminent Kodavas

The Raffle Prizes

Get Ready : Join Us for an
Exciting Hockey Tournament!

Appachettolanda Hockey Namme - 2023
Date
3/22/2023
Ground - 1
time
Family Name
V/S
Family Name
8:30Am
Kukkera
Chappanda
9:30Am
Achandira
Ponnachanda
10:30Am
Periyanda
Mangera
11:30AM
Sannuvanda
Ajettira
12:30PM
Chendrimada
Uddapanda
1:30PM
Battiyanda
Mollera
2:30PM
Thirutera
Paruvangada
2:30PM
3:30PM
Kundath Maletira(Kukkulur)
Muddanda
Ground 2
Ground 2
8:30Am
Nerpanda
Kundachira
9:30Am
Achandira
Ponnachanda
10:30Am
Malavanda
Kambiranda
11:30Am
Kandera
Thadiyangada
12:30Pm
Balladichanda
Ammanichanda
1:30Pm
Kallangada
Mallanda
2:30Pm
Pattada
Meederira
3:30Pm
Manira
Chindamada
3:30Pm
Ground 2
8:30Am
Cheeyandira
Karera
9:30Am
Theethamada
Kekada
10:30Am
Chodumada
Palekanda
11:30Am
Bachira
Iynanda
12:30Am
Appanderanda
Pandiyanda
1:30Am
Kodengada
Chettiyaranda
2:30Am
Bachamada
Chattangada
3:30Am
Chiriyapanda
Ballyamanda
3:30Am
Appachettolanda Hockey Namme - 2023
Date
3/21/2023
Ground - 1
time
Family Name
V/S
Family Name
8:30Am
Moovera
Baduvanda
9:30Am
Mukkatira(Kadagadalu)
Annadiyanda
10:30Am
Chotteyandamada
Deyanda
11:30AM
Iythichanda
Kattera
12:30PM
Maruvanda
Boppadthanda
1:30PM
Natolanda
Patrangada
2:30PM
Kannanda
Chillavanda
123
3:30PM
Kundath Maletira(Kukkulur)
Muddanda
Ground 2
Ground 2
8:30Am
Ajjinanda
Cherumandanda
9:30Am
Noorera
Mukkattira(Moovathoklu)
10:30Am
Machimada
Mandira(Madapura)
11:30Am
Mallajira
Hanchettira
12:30Pm
Ponjanda
Theethira(Hudikeri)
1:30Pm
Ballimada
Appattira
2:30Pm
Kuimanda
Jammada
3:30Pm
Ground 2
8:30Am
Padeyanda
Thekkada
9:30Am
Bollanda
Monnanda
10:30Am
Kukkera
Chappanda
11:30Am
Apadanda
Kalimada
12:30Am
Mallangada
Puchimada
1:30Am
Avaremadanda
Channapanda
2:30Am
Bojjangada
Cheeyakpoovanda
3:30Am